பசி போக்கும் அன்னை

எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானது பசி.அதன் கொடுமை அனுபவித்தவருக்கே தெரியும்.🪶பசி,பட்டினி இல்லாமல் வாழும் நாட்டில் தான் ஒழுக்கம் இருக்கும்.ஏனெனில்,அங்குள்ள மக்கள் தவறான வழிகளில் செல்ல மாட்டார்கள்.🪶பசியை அழிக்கும் வலிமை

Read more